2- درامها (Pulleys)

درامهای تولیدی این شرکت در سری های TDV- CUF- USF- USC تولید می شود.

پوسته این درامها بروش رول فرمینگ دقیق و سایر قطعات بروش ماشینکاری دقیق تولید می شود. تمام قطعات پس از جوشکاری عملیات حرارتی شده و کلیه تنش های پسماند درون قطعات آزاد می شود. کلیه درامها قابلیت پوشش های سرامیکی و لاستیکی و یا رنگ آمیزی مخصوص دارند.