حوزه های کاری فیتکو

سیاست فیتکو در حوزه های کاری مختلف، ارائه ی پیشنهادات منحصر به هر پروژه با لحاظ کردن کلیه ی مختصات و ویژگی های فنی، بازرگانی و اقلیمی است.

متخصصین و مهندسین شرکت فیتکو با تکیه بر تجارب ارشمند در زمینه اجرای پروژه های گوناگون و با آشنایی کامل از شرایط کاری در صنعت ایران و نیز با برقراری ارتباط لحظه به لحظه و نزدیک با شرکت های صاحب تکنولوژی از سراسر دنیا آمادگی کامل در جهت ارائه پیشنهادهای مهندسی و بهینه با در نظر گرفتن توجیهات اقتصادی مختص هر پروژه و مشتری را دارا می باشند.