fitco

شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو) موفق به عضویت در اتحادیه ی تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردید.

اتحادیه ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، قدیمی ترین تشکُل بخش معدن و صنایع معدنی کشور می باشد.

مشاهده ی گواهینامه ی عضویت در «اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران»