خبرنامه ی شماره سه شرکت فکور بین الملل تهران (فیتکو) منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
  • روابط عمومی و خبرنامه
  • آشنایی با کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
  • دریچه ای به سیستم مدیریت کارخانه های سیمان
  • انقلاب صنعتی چهارم
  • تاریخچه مگنت های دایمی

تاریخ انتشار: اُردیبهشت ماه 1394